Tags archives: standpunten

VVD motie: Bodycams voor BOA's

De VVD fractie heeft eerder dit jaar reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omtrent het inzetten van bodycams. Het college is van mening, dat als het geweld tegen de BOA’s in Diemen excessief toeneemt, dat een reden zou kunnen zijn om bodycams aan te schaffen. De VVD fractie verwacht dat BOA’s zich veiliger en meer ondersteund zullen voelen met bodycams. De inzet van bodycams kan ook preventief […]

VVD motie: Gezond gewicht voor Diemense jongeren

De VVD fractie hecht veel belang aan het bestrijden van overgewicht c.q. obesitas. Het is belangrijk bij de bevordering van de  gezondheid van onze bevolking. Dat wordt nog eens benadrukt in tijden van Corona, waarbij duidelijk wordt dat een goede gezondheid mede helpt om grip te krijgen op een virus als corona. Het percentage mensen met overgewicht of obesitas lijkt nog altijd te groeien. Dat is zorgwekkend en behoeft daarom […]

VVD motie: Herstel van Gemertplantsoen

Tijdens de Algemene beschouwingen heeft de VVD fractie een motie ingediend in een poging het van Gemertplantsoen na de werkzaamheden in oude luister en omvang te herstellen in overleg met de omwonenden. De voorkeur van de VVD fractie gaat uit naar veel groen en het terugplaatsen van tenminste 180 bomen met een robuuste omvang. Verder pleit de fractie in deze motie voor het terugbrengen van een deel van de parkeergelegenheid […]

Algemene Beschouwingen Diemense VVD 2020 bij Programmabegroting 2021

Inleiding en algemeen Algemene Beschouwingen in moeilijke Coronatijd. Met deze algemene beschouwingen reageert de Diemense VVD op de Programmabegroting 2021en de daaropvolgende jaren 2022 t/m 2024. Dat is in deze coronatijd niet eenvoudig. Veel zekerheden lijken te zijn weggevallen. Mensen vragen zich af of ze hun baan en hun inkomen nog zullen behouden. Hoe het zal gaan met hun gezondheid. Het is een heel moeilijke tijd, niet alleen voor de […]

Bestemmingsplan Arentkrijtstraat

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal (Bilderdijk). In mijn bijdrage voor de informatieve raad van 17 september wees ik op het nut van leren van de geschiedenis. Ik blijf dat onderstrepen omdat dit nodig is. De fractie van de VVD staat hier voor een lastige afweging. Wij zijn van mening dat er op deze plek gebouwd moet worden, maar we zetten grote vraagtekens bij […]

Huiselijk geweld

We hebben het document (Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland onder agendapunt 5.2) bestudeerd. Wat blijkt: We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om een fundamenteel verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een enorm complex probleem.  Het geweld speelt zich immers af in de privésfeer, waardoor het moeilijk te bereiken is. En vaak worstelt het huishouden met meerdere problemen. De […]

Amsterdams lotingsysteem, ramp voor Diemense kinderen

Het voorstel van de Amsterdamse schoolbesturen voor een lotingssysteem waarbij Amsterdamse kinderen voorrang krijgen is een ramp voor Diemense kinderen. Diemense VVD vindt dat het college vol moet inzetten op een middelbare school  in Diemen.  De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor […]

Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ondanks het feit dat er meer geld is uitgegeven dan er is ontvangen. Dit werd wederom mogelijk door het onttrekken van geld uit de bestemmingsreserves. Merkwaardigerwijs kon zelfs de Algemene Reserve worden vergroot ten opzichte vorig jaar zoals valt af te leiden uit […]

Herinrichting sportpark Diemen

Kredietaanvraag en achtergrond Het gaat hier om een kredietaanvraag voor de herinrichting van Sportpark de Diemen. Deze kredietaanvraag bedraagt 2,5 miljoen euro. BELANGRIJKE KEUZEN Bij de herinrichting moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Het gaat dan om de vraag waar de velden voor voetbal, honkbal, handbal, beachvolleybal en ook hockey moeten worden gepositioneerd. HOCKEY Diemen heeft nooit de beschikking gehad over een hockeyvereniging, maar inmiddels zo’n 4 jaar geleden bleek daar […]

Diemense VVD stelt de helft van de schriftelijke vragen

De Diemense VVD was al zeer actief maar ook de nieuwe fractie laat geen gelegenheid onbenut om het nieuwe college van GroenLinks, D66 en de PVDA kritische vragen te stellen over het collegebeleid en de uitvoering daarvan. Inmiddels hebben wij 13 keer schriftelijke vragen gesteld aan het college, de helft van alle schriftelijke vragen van de gemeenteraad tot nu toe. Of het nu gaat om de sociale veiligheid bij de […]