Tags archives: standpunten

Ambitie: Dienstbaar, mensgericht en verbindend

Tijdens de laatste Raadsvergadering is het ambitiedocument ‘Voor en met Diemen; kaders participatie en communicatie’ besproken. De titel spreekt voor zich. Hier het betoog van de VVD fractie: Met het ambitiedocument stellen we de ambitie om dienstbaar, mensgericht en verbindend te handelen als gemeente. Hier is de Diemense VVD het van harte mee eens! Uit ons hart gegrepen. Want samenspel met inwoners en bedrijven en initiatieven van buiten, zijn steeds […]

Krediet busbaan

Hieronder het betoog van de VVD fractie bij het agendapunt over het krediet voor de openstelling van de busbaan: Om maar direct met de deur in huis te vallen: de Diemense VVD stemt niet voor dit krediet. In ons betoog bij de informatieve raad van 18-1 hebben we veel zaken aangehaald, maar de belangrijkste twee argumenten voor ons om tegen te stemmen zijn: Ten eerste. Het gesprek met de bewoners […]

Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2022

Op 20 september heeft het college de begroting voor 2022 gepresenteerd onder verwijzing naar donkere wolken aan de horizon. De inkt van de begroting is nog niet droog of het boekwerk is al achterhaald. Van een college mag worden verwacht dat ze al datgene doet wat nodig is om de huishouding op orde te krijgen. Maar de pijn wordt vooruitgeschoven en wordt op het bordje van een nieuw college gelegd […]

Geen draagvlak voor zoeklocaties windmolens

Uit onderzoek door de gemeente is gebleken dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in Diemen. Desondanks heeft de Gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om verder te gaan met zoekgebieden. Enige hoop voor de vele tegenstanders van windmolens biedt de uitspraak van wethouder Sikkes op twitter: ‘Windmolens worden niet geplaatst als dit onverantwoord is en dit wordt daarom ook uitvoerig onderzocht met inwoners en omwonenden. Als er gezondheidsschade […]

College van B&W: 'Burger merkt niets van besluit zoekgebied windmolens'

De Diemense VVD denkt hier anders over. ‘Als we nu instemmen zwemmen we in een besluitvormingsfuik‘ Aldus Bert Timmer van de VVD fractie. ‘Hogere bestuursorganen, Provincie en Rijk, kunnen al snel concluderen (door instemming met de zoekgebieden) dat er in Diemen draagvlak is voor windmolens. Hier kan en zal in latere vergunningsverleningstrajecten gebruik van gemaakt worden.‘ De VVD fractie is van mening dat de gezondheid van omwonenden in het geding […]

Windmolens? Laat niet teveel wind door de hekken waaien!

Diemense VVD voor handhaven 600 meter afstandsnorm voor windmolens. De gezondheid en het welzijn van de Diemense inwoners staat voor de Diemense VVD op de eerste plaats. Daar waar het provinciebestuur van Noord-Holland de afstandsnorm voor windmolens en woningen wil verkleinen, is de Diemense VVD daar tegen. Net als de Amsterdamse VVD. De afstandsnorm dient tenminste 600 meter te blijven en moet afhankelijk van onderzoeksresultaten in de toekomst mogelijk nog […]

Windturbines en meer; de Diemense VVD en de energie transitie

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn voor die gezinnen en bedrijven. We moeten inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om elektriciteit op te wekken. Wij zijn ons zeer goed bewust van de onrust die is ontstaan over de RES-ambities (RES: Regionale Energiestrategie) van de gemeente Diemen en dan met name […]

Fasering ruimtelijke projecten

Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn vooruitziende boek “1984” een afschrikwekkend beeld van een totalitair bestuur dat onder meer gebruik maakt van Newspeak, Nieuwspraak. Aan woorden werd daarin een nieuwe betekenis gegeven die paste in de ideologie van dat bestuur. Voor ligt vanavond het Interne memo van 10 november 2020 over de fasering van projecten. Volgens Van Dale woordenboek betekent faseren: stapsgewijs. Volgens het college van B&W betekent […]

College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten: De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud en dat […]

Algemene beschouwingen tweede termijn

De Diemense VVD is blij dat dit Kabinet er alles aan doet om Nederland zo goed mogelijk door deze corona crisis te loodsen. Onze liberale premier waakt over onze vrijheid, maar die helaas nu vaak drastisch moet worden ingeperkt om de zorg niet over te belasten. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Hierbij hebben wij ieder onze eigen verantwoordelijkheid.  Verdraagzaamheid, ook tussen de verschillende groepen is […]