Tags archives: brigitte-wielage

Amsterdams lotingsysteem, ramp voor Diemense kinderen

Het voorstel van de Amsterdamse schoolbesturen voor een lotingssysteem waarbij Amsterdamse kinderen voorrang krijgen is een ramp voor Diemense kinderen. Diemense VVD vindt dat het college vol moet inzetten op een middelbare school  in Diemen.  De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor […]

Jaarrekening

ALGEMEEN EN FINANCIEEL De VVD heeft de jaarstukken en het accountantsverslag met belangstelling gelezen. Over het jaar 2019 is een positief resultaat geboekt van 7 ton. Dit ondanks het feit dat er meer geld is uitgegeven dan er is ontvangen. Dit werd wederom mogelijk door het onttrekken van geld uit de bestemmingsreserves. Merkwaardigerwijs kon zelfs de Algemene Reserve worden vergroot ten opzichte vorig jaar zoals valt af te leiden uit […]

Herinrichting sportpark Diemen

Kredietaanvraag en achtergrond Het gaat hier om een kredietaanvraag voor de herinrichting van Sportpark de Diemen. Deze kredietaanvraag bedraagt 2,5 miljoen euro. BELANGRIJKE KEUZEN Bij de herinrichting moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Het gaat dan om de vraag waar de velden voor voetbal, honkbal, handbal, beachvolleybal en ook hockey moeten worden gepositioneerd. HOCKEY Diemen heeft nooit de beschikking gehad over een hockeyvereniging, maar inmiddels zo’n 4 jaar geleden bleek daar […]

Rechtspositie Raads- en commissieleden

Besluitvormende raad donderdag 28-5-2020, agendapunt 4, Verordening rechtspositie raads-en commissieleden gemeente Diemen 2020. In de tijd van Florence Nightingale was verpleging een roeping. In de loop van de tijd is dat veranderd en is het een beroep geworden, met veel verantwoordelijkheid, opleiding en training. Over het salaris is veel te doen, maar dat dit op orde moet zijn is evident. We hoorden in de informatieve raadsbehandeling bij dit onderwerp op […]

Reactie Diemense VVD op motie huurverhogingen

Reactie van De Diemense VVD op de aangenomen motie van 23-4-20 m.b.t. huurverhogingen Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vorige week aangekondigd de huren niet te bevriezen. Volgens haar is dat onverstandig. Wij hebben begrepen dat de Diemense wethouder het in de kern eens is met de woorden dat woningcorporaties de huurinkomsten nodig hebben om ook tijdens en na de coronacrisis huizen te blijven bouwen en te verduurzamen. Hij […]

Afvalplan 2020

Het denken over afval en het milieu is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Hoe meer we weten van de gevolgen van onze afvalberg, hoe meer het lijkt dat ons huidige systeem niet past bij de noodzakelijke overgang naar een meer circulaire samenleving. Vandaar dit Afvalplan 2020.  De  belangrijkste zorgen van de  Diemense VVD zitten bij wat er gebeurt met de reststromen, het handhaven, het wettelijk kader en de kosten voor […]

Florente: ‘Lesuren van 25 naar 20 uur in de week’

In het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 noemt de stichting Florente basisscholen een aantal beheersmaatregelen tegen werkdruk en leraren tekort. Eén daarvan is het verlagen van het aantal lesuren van 25 naar 20. Daarmee komen scholen echter onder de onderwijsuren norm. De VVD kan zich moeilijk voorstellen hoe dit helpt tegen werkdruk. Kinderen moeten immers hetzelfde doen in minder tijd. Leidt dat niet tot minder arbeidsvreugde bij leraren? Of […]

Nieuwe sporthal

Tijdens de raadsvergadering van 14 november heeft de fractie van de VVD haar waardering uitgesproken voor de minutieus uitgewerkte plannen voor een nieuwe sporthal. De plannen voorzien in de bouw van een nieuwe sporthal (formaat C2, goed voor 3 basketbalvelden) aan de bestaande Bernhard sporthal. Deze zal gelijktijdig worden gerenoveerd. Helaas valt de realisatie 125.000 op jaarbasis duurder uit dan aanvankelijk begroot. Maar daar staat een kortere afschrijfduur tegenover.

Voortgangsrapportage DUO+

Op de agenda van de raadsvergadering van 14 november jl stond de voortgangsrapportage DUO+. DUO+ is het ambtelijk samenwerkingsverband van Diemen met Ouder Amstel en Uithoorn. De prestaties van de relatief nog jonge DUO+ organisatie worden langzamerhand beter. Helaas laat de bijdrage van Diemen voor DUO+ voor 2019 een stijging zien van een kleine miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting van 2019. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door […]

OZB verhoging van 6,5% niet nodig

In de septembercurculaire blijkt dat er over de jaren 2020 t/m 2023 een verhoging komt van de algemene uitkering. Daarmee is er dus geen aanleiding om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen door het extra verhogen van de OZB met maar liefst 5%. De VVD fractie dient daarom een amendement in om de stijging van de OZB te beperken tot 1,5%.