Tags archives: brigitte-wielage

Windturbines en meer; de Diemense VVD en de energie transitie

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om verstandig beleid. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn voor die gezinnen en bedrijven. We moeten inzetten op een brede mix aan mogelijkheden om elektriciteit op te wekken. Wij zijn ons zeer goed bewust van de onrust die is ontstaan over de RES-ambities (RES: Regionale Energiestrategie) van de gemeente Diemen en dan met name […]

Fasering ruimtelijke projecten

Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn vooruitziende boek “1984” een afschrikwekkend beeld van een totalitair bestuur dat onder meer gebruik maakt van Newspeak, Nieuwspraak. Aan woorden werd daarin een nieuwe betekenis gegeven die paste in de ideologie van dat bestuur. Voor ligt vanavond het Interne memo van 10 november 2020 over de fasering van projecten. Volgens Van Dale woordenboek betekent faseren: stapsgewijs. Volgens het college van B&W betekent […]

College niet in control

De VVD fractie heeft dit standpunt tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 26 november onderbouwd. In het kort komt het neer op de volgende punten: De raad wordt pas na het goedkeuren van de begroting op de hoogte gesteld dat er noodzakelijke projecten worden uitgesteld Er is een initieel tekort van 6 miljoen, vooral veroorzaakt door het invoegen van projecten ten koste van regulier onderhoud Er is veel achterstallig onderhoud en dat […]

Algemene beschouwingen tweede termijn

De Diemense VVD is blij dat dit Kabinet er alles aan doet om Nederland zo goed mogelijk door deze corona crisis te loodsen. Onze liberale premier waakt over onze vrijheid, maar die helaas nu vaak drastisch moet worden ingeperkt om de zorg niet over te belasten. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Hierbij hebben wij ieder onze eigen verantwoordelijkheid.  Verdraagzaamheid, ook tussen de verschillende groepen is […]

VVD motie: Bodycams voor BOA's

De VVD fractie heeft eerder dit jaar reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W omtrent het inzetten van bodycams. Het college is van mening, dat als het geweld tegen de BOA’s in Diemen excessief toeneemt, dat een reden zou kunnen zijn om bodycams aan te schaffen. De VVD fractie verwacht dat BOA’s zich veiliger en meer ondersteund zullen voelen met bodycams. De inzet van bodycams kan ook preventief […]

VVD motie: Gezond gewicht voor Diemense jongeren

De VVD fractie hecht veel belang aan het bestrijden van overgewicht c.q. obesitas. Het is belangrijk bij de bevordering van de  gezondheid van onze bevolking. Dat wordt nog eens benadrukt in tijden van Corona, waarbij duidelijk wordt dat een goede gezondheid mede helpt om grip te krijgen op een virus als corona. Het percentage mensen met overgewicht of obesitas lijkt nog altijd te groeien. Dat is zorgwekkend en behoeft daarom […]

VVD motie: Herstel van Gemertplantsoen

Tijdens de Algemene beschouwingen heeft de VVD fractie een motie ingediend in een poging het van Gemertplantsoen na de werkzaamheden in oude luister en omvang te herstellen in overleg met de omwonenden. De voorkeur van de VVD fractie gaat uit naar veel groen en het terugplaatsen van tenminste 180 bomen met een robuuste omvang. Verder pleit de fractie in deze motie voor het terugbrengen van een deel van de parkeergelegenheid […]

Algemene Beschouwingen Diemense VVD 2020 bij Programmabegroting 2021

Inleiding en algemeen Algemene Beschouwingen in moeilijke Coronatijd. Met deze algemene beschouwingen reageert de Diemense VVD op de Programmabegroting 2021en de daaropvolgende jaren 2022 t/m 2024. Dat is in deze coronatijd niet eenvoudig. Veel zekerheden lijken te zijn weggevallen. Mensen vragen zich af of ze hun baan en hun inkomen nog zullen behouden. Hoe het zal gaan met hun gezondheid. Het is een heel moeilijke tijd, niet alleen voor de […]

Bestemmingsplan Arentkrijtstraat

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal (Bilderdijk). In mijn bijdrage voor de informatieve raad van 17 september wees ik op het nut van leren van de geschiedenis. Ik blijf dat onderstrepen omdat dit nodig is. De fractie van de VVD staat hier voor een lastige afweging. Wij zijn van mening dat er op deze plek gebouwd moet worden, maar we zetten grote vraagtekens bij […]

Huiselijk geweld

We hebben het document (Regioaanpak 2020-2024 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland onder agendapunt 5.2) bestudeerd. Wat blijkt: We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd om een fundamenteel verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een enorm complex probleem.  Het geweld speelt zich immers af in de privésfeer, waardoor het moeilijk te bereiken is. En vaak worstelt het huishouden met meerdere problemen. De […]