Financieel was 2018 een lastig jaar voor Diemen

.

De visie van de VVD fractie op de jaarstukken 2018 van Diemen:

De fractie van de VVD heeft de jaarstukken doorgenomen. Ook hebben we de stukken besproken in de auditcommissie in aanwezigheid van de accountant.

Wij danken het College voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen

De resultaten uit de jaarstukken van 2018 zijn lastig te op waarde te schatten.

Dat komt wat ons betreft voor een belangrijk deel door het gebruik van andere Overzichten en tabellen dan gebruikt in de jaarstukken van 2017. Toch hier nog even de vraag wat de reden hiervan is?

Dan financieel technisch. In het accountantsverslag en de aangepaste raadsvoordracht valt te lezen dat er een Negatief saldo is van baten en lasten (-1,3 miljoen). Dus de gemeente heeft in 2018 meer uitgegeven dan ontvangen.

En toch is er sprake van een Positief resultaat en een forse stijging van het weerstandsvermogen. Wij vroegen ons af hoe dat kon.

Dat het resultaat over 2018 toch als positief kan worden gepresenteerd komt door een Positief saldo van onttrekkingen en dotaties uit onze reserves. Dus er is meer onttrokken dan toegevoegd.

En dat er tegelijk toch sprake is van een verbetering van ons weerstandsvermogen lijkt te verklaren door het feit dat in 2018 een aantal voorzieningen moesten worden getroffen die evengoed meetellen in dit weerstandsvermogen.  Bovendien was er eind 2018 nog sprake van een Positief saldo reserve grondzaken.

De conclusie moet dan, denken wij, zijn dat er sprake is van een financieel Lastig jaar 2018.

Wij vinden het sowieso heel ingewikkeld om goed gevoel te krijgen over hoe Diemen er financieel voor staat. We horen dan ook graag van de wethouder of hij het eens is met onze analyse en hoe hij het resultaat 2018 Duidt.

En dan onze verdere opmerkingen en vragen.

UIT HET ACCOUNTANTSVERSLAG

Het Eigen vermogen als percentage van de totale opbrengsten scoort nog steeds in het rood volgens onze accountant. Dat betekent dat onze schuldenpositie nog steeds hoog is (ongeveer 60 miljoen), ondanks de recente grondverkopen op de Sniep. En dat terwijl er grote investeringen op de rol staan, we noemen: Onderdoorgang spoor, Middelbare school, Nieuwe sportaccommodaties, Nieuwe Sporthal, Nieuwe basisschool Holland Park. Wat ons betreft verdient het meer-jaren perspectief bij de te behandelen kadernota uitgebreid aandacht.

In de tabel met Geprognotiseerde eindresultaten van de GE’s wordt een positief resultaat geprognotiseerd van 4.8 miljoen voor Holland Park terwijl er gekoerst zou worden op budget neutraal. Wij vragen ons of dat aanleiding zou kunnen zijn om (althans een deel) van dit positieve saldo te besteden aan het realiseren van meer goedkope en tegelijkertijd dus minder dure huurwoningen bijvoorbeeld op Holland Park West. Type woningen die zo hard nodig zijn in Diemen.

Dan nog een vraag. Wat zijn de overwegingen om een onzekerheid van maar liefst 0,5 miljoen te accepteren als gevolg van Fraude met PGB’s en geen nader onderzoek te doen zoals de accountant adviseert?

UIT DE JAARSTUKKEN 2018

Er wordt terecht gesteld dat er werk wordt gemaakt van Participatie. Dat vinden wij het goede zaak en is ook hard nodig. Want het is  niet eenvoudig gebleken voor het college om de inwoners steeds op een goede manier bij ontwikkelingen te betrekken. Dat hebben we kunnen ervaren bij bijvoorbeeld woningbouwprojecten AK1 en Tramlus.

We lezen in de jaarstukken dat we het ons kunnen permitteren om een bedrag van bijna 1 miljoen te onttrekken uit het Onderhoud openbare ruimte. Een vraag die dan bij ons opkomt is in hoeverre dat niet mede te maken heeft met het onderhoud in Diemen Noord dat zwaar uit de oorspronkelijke planning loopt. Jammer daarbij is ook dat een flink aantal gerenoveerde straten straks opnieuw open moet voor de glasvezelkabel. Mooier wordt het er niet van. Maar met het antwoord op onze schriftelijke vraag over dit onderwerp is duidelijk geworden dat de onttrekking niets van doen heeft met een vertraging in het wegenonderhoud in Diemen Noord.

Overigens is de VVD blij met de realisatie van het Glasvezelnet.

Bij het programma Veiligheid wordt melding gemaakt van een tweetal criminele netwerken die aan het RIEC zouden zijn voorgelegd. Eerder hoorden we al dat tientallen gevallen van woonfraude zouden zijn opgespoord. Dat betekent dat SCHEERLICHT zijn waarde meer dan bewijst. Zoals bekend zijn wij voorstander van een versnelde aanpak. Niet in het minst om op die manier snel extra woonruimte vrij te krijgen. Woonruimte die hard nodig is in Diemen.`      

Bij Sport wordt als één van de subdoelen van de verantwoorde sportdeelname genoemd het faciliteren van initiatieven gericht op sport en beweging. Helaas moeten we constateren dat er in 2018 geen plek is gevonden voor de hockeyvereniging HC DIEMEN en voor extra capaciteit voor SV DIEMEN. Gelukkig lijkt het er op dat die duidelijkheid er nu wel snel komt.

Bij Inkomen en Armoedebeleid wordt gesteld dat voor de controle op de rechtmatigheid van uitkeringen huisbezoeken worden afgelegd. Het aantal huisbezoeken wordt niet geregistreerd. Wat is de reden van het niet registreren van de huisbezoeken?

In de Risicoparagraaf worden de verschillende te onderkennen risico’s in beeld gebracht. We kunnen constateren dat zowel de incidentele als de structurele risico’s ten opzichte van 2017 fors zijn teruggebracht. Dat vinden wij goed nieuws.