Fasering ruimtelijke projecten

Al in 1949 beschreef George Orwell in zijn vooruitziende boek “1984” een afschrikwekkend beeld van een totalitair bestuur dat onder meer gebruik maakt van Newspeak, Nieuwspraak. Aan woorden werd daarin een nieuwe betekenis gegeven die paste in de ideologie van dat bestuur.

Voor ligt vanavond het Interne memo van 10 november 2020 over de fasering van projecten. Volgens Van Dale woordenboek betekent faseren: stapsgewijs. Volgens het college van B&W betekent faseren (pagina 9 memo): dat de uitvoering nu nog niet aan de orde is, maar op een later moment wordt opgepakt. Is dit Nieuwspraak?

Ons College, deze coalitie wil haar coalitieakkoord overeind houden, zoals dit al verschillende keren is gecommuniceerd. Maar eigenlijk kan dat helemaal niet. Het kraakt en piept in de gemeentelijke organisatie.

Om er een draai aan te geven werd het Interne memorandum van 10-11-2020 Fasering ruimtelijke projecten geschreven en verstopt in een hele reeks Informatie van het College van 13-11-2020. Het komt er in dat memorandum gewoon op neer dat er geen mogelijkheden zijn om alles te doen wat er aanvankelijk was voorgenomen. Wat doe je dan? Uitstellen. De vraag is of dat altijd verantwoord is, zoals we bespraken op 26-11-2020 bij het Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte (PGO).

  • Vraag. De fractie van de VVD heeft gevraagd om agendering in de raad van dit memorandum. De eerste vraag aan de wethouder is: waarom heeft u deze informatie destijds niet gewoon geagendeerd voor bespreking in de raad? En besproken voor de begrotingsbehandeling? Er worden immers in dit memorandum belangrijke beslissingen genomen, die verstrekkende gevolgen hebben. Zelfs zo verstrekkend dat dit college in feite over haar termijn regeert.

Het memo geeft een globale inkijk in waar de gemeente op dit moment staat ten aanzien van de ruimtelijke projecten.

Wij kunnen beamen dat er gedurende de afgelopen 3 jaar, dus gedurende de huidige collegeperiode het nodige is gerealiseerd, of althans in de stijgers is gezet. Maar het memo laat ook zien dat er wel heel veel hooi op de vork is genomen. Te veel naar nu blijkt. Er moet worden gefaseerd, uitgesteld dus. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat, mede gezien het gebrek aan de juiste capaciteit, faseren in de praktijk niet zelden zal neerkomen op uitstel en misschien zelfs hier en daar wel afstel. Overigens vreemd dat toen de VVD bij de begrotingsbehandeling middels een amendement vroeg om fasering van een aantal projecten (doorschuiven van 3 investeringen met 1 jaar zoals Spoorzicht), wij voelden toen al aan dat dit nodig zou zijn, dit door u werd afgeraden. (bouwkundige aanpassingen en interieur gemeentehuis, park spoorzicht en standje aan de Diem).

Corona, de dringende behoefte aan een omgevingsvisie en de implementatie van de omgevingswet hebben de werkdruk de laatste jaren ongetwijfeld verhoogd.

Wij zijn het met de College eens dat met zoveel projecten en met de geschetste werkdruk er dringend behoefte is programmamanagement. Projecten, en de voor projecten benodigde capaciteit, moeten op elkaar worden afgestemd. Een Programmacontroller, c.q. een technische ingevoerde programmamanager lijkt ons dan ook geen overbodige luxe.

In het memo wordt ook beschreven dat er sprake zal zijn van een dynamisch proces (pagina 9).

  • Vraag: Wat wordt daaronder precies verstaan? Nog verder uitstel van initiële planningen? Hoe gaat u de raad hierbij betrekken en op de hoogte houden? De rol van de raad moet hierbij volledig overeind blijven, zodat er gestuurd kan worden. Graag op het punt van de dynamische planning een nadere toelichting van de wethouder.

Het memo maakt wat ons betreft ook nog eens duidelijk dat de aandacht de laatste jaren te nadrukkelijk is gegaan naar woningbouw. Diemen is inmiddels één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland geworden. En als zodanig draagt Diemen ook bij aan de enorme woningbehoefte van Nederland. En Diemen blijft maar bouwplannen ontwikkelen (Buitenlust, Griend, Saan) zonder te beschikken over een actuele structuur- of  omgevingsvisie. Een integrale afweging of er wel voldoende ruimte overblijft voor de bij Diemen horende voorzieningen is nog steeds niet gemaakt. Wat dat kan betekenen heeft de problematiek rond de herinrichting van sportcomplex De Diemen wel duidelijk gemaakt. We hebben het er al vaak over gehad.

En wat is dat toch steeds met het onderwijs? Waarom wordt dat zo laat en slecht betrokken bij de woningbouwplannen. Toen we een aantal jaren geleden spraken over de Holland Park West plannen vroeg de VVD naar de noodzaak voor een basisschool op Holland Park. Volgens het College was er geen basisschool nodig. Pas veel later zag het College die noodzaak wel. En nu, nog voor de school isgebouwd, blijkt de capaciteit al weer te beperkt en moeten de plannen voor sociale woningbouw op de locatie van ’t Atelier worden geschrapt om te kunnen voldoen aan de extra vraag naar basisonderwijs. En ook de capaciteit van de gloednieuwe Kersenboom blijkt na een paar jaar al te krap.

Kortom, alle aandacht gaat uit naar woningbouw en wat dat betekent voor de noodzakelijke voorzieningen dat zien we later wel een keer. Paniek voetbal dat ontstaat op het moment dat er geen integrale afwegingen worden gemaakt. En daar ontbreekt het helaas bij de college nog wel eens aan.

Desalniettemin blijft het College steeds benadrukken dat de ambities van het Collegeprogramma onverkort gehandhaafd worden. In het Collegeprogramma werd onder meer gesteld dat er in deze collegeperiode 1085 sociale huurwoningen zouden worden gerealiseerd. Wij vragen ons af in hoeverre met name deze ambitie nog kan worden waargemaakt.

  • Vraag. Wat heeft u aan het einde van deze collegeperiode en na een regeerperiode in deze samenstelling (PvdA, Gl en D’66) nu echt concreet gerealiseerd? Hoeveel sociale woningen en middeldure huurwoningen tot 1000 euro heeft u dan daadwerkelijk opgeleverd?
  • Vraag. En wat de enorme groei van Diemen uiteindelijk gaat betekenen voor de leefbaarheid in Diemen. Wij vragen de wethouder opnieuw hierop zijn visie te schetsen.

In die 10 jaar zijn er wel duizenden dure koop- en huurwoningen gerealiseerd. Waar, eerlijk is eerlijk, ook een duidelijke behoefte aan was. Maar hierdoor zijn we feitelijk te laat met de inhaalslag als het gaat om sociale huurwoningen. De ruimte is er nauwelijks meer in Diemen. En dan vragen wij ons af of we in Diemen bestaande woonwijken moeten volstouwen met hoge appartement complexen met sociale huurwoningen die de leefbaarheid van die wijken aantasten, omdat het laatste stukje groen daarmee verdwijnt of drastisch verkleint. Dat terwijl Diemen mede bouwt c.q. heeft gebouwd om te voorzien in de woningbehoefte van de gemeente Amsterdam en Amsterdam en directe omgeving tegelijkertijd al beschikt over een enorm hoog percentage sociale huurwoningen.

Bert Timmer, VVD fractie

Ambities kunnen mooi zijn maar ze moeten tegelijkertijd realistisch zijn en we moeten niet de illusie hebben dat Diemen de woningnood in de regio wel even zal oplossen. Het memo dat we hier bespreken wekt belangrijke twijfels over de haalbaarheid van de ambities uit het coalitieprogramma.

  • Vraag. Wat betreft dit memorandum stellen we voor om dit ter bespreking in de raad terug te laten komen en dan voorzien van echte data, dus niet alleen met woorden als faseren of doorgaan. Wij willen dan bovendien als raad de mogelijkheid hebben om daarbij zelf keuzes te maken. Zo moet wat ons betreft het project Buitenlust niet worden voorzien van het label “doorgaan”. Wij vragen ons op dit moment dus af of het niet tijd wordt om bepaalde ambities eens opnieuw tegen het licht te houden. De inwoners van Diemen hebben recht op een eerlijk en duidelijk bestuur.

Tot zover. Fractie Diemense VVD.

Leave a reply

Your email address will not be published.