Diemense VVD kritisch over mogelijke komst biomassacentrale in Diemen.

In de informatieve raadsvergadering van 17 januari 2019 is gesproken over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen biomassacentrale Nuon. In de raadsvergadering van 31 januari zal hierover worden gestemd.  Hierbij is het woord ontwerp dusbelangrijk Waar gaat het om?

Nuon wil haar aardgas gestookte energiecentrale in Diemen omzetten naar een op biomassa gestookte warmtecentrale. Hiertoe is bij de provincie een vergunning aangevraagd. Omdat het een afwijking van het door Diemen vastgestelde bestemmingsplan betreft, dient Diemen hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De juridische mogelijkheden van Diemen om deze verklaring te weigeren zijn gering. Dit kan alleen in het belang van goede ruimtelijke ordening. Wat dat precies is blijkt uit onder meer jurisprudentie; de overige voor- en nadelen van biomassa staan daarbij helaas niet ter beoordeling.

De Diemense VVD is kritisch over de mogelijke komst van een dergelijke biomassacentrale. Diemen is immers al zwaar belast door vele snelwegen, spoorwegen en vaarwegen. De gezondheid van de inwoners staat hier op het spel. De grondstoffen van de biomassacentrale zullen over de weg worden aangevoerd. De vervuiling daarvan en de uitstoot uit de schoorstenen van de nieuwe centrale mogen dan weliswaar aan de wettelijke eisen voldoen, toch zal dit een behoorlijke belasting voor de lucht in Diemen betekenen. Met gezondheid mag geen risico worden genomen! Zo zou er mogelijk toch een MER (Milieu Effect Rapportage) kunnen worden gemaakt, zelfs als dat wettelijk niet nodig zou zijn.  

De wethouder heeft de raad gevraagd om in de raadsvergadering van 31 januari vóór het afgeven van deze Ontwerpverklaring te stemmen. Louter en alleen omdat daarmee en daarna de echte inhoudelijke discussie goed gevoerd kan worden. In de komende tijd kunnen dan alle voors en tegens op tafel komen en zou het college kunnen gaan werken aan het convenant.

Er blijkt op dit moment zelfs twijfel te bestaan over de juistheid van door Nuon overgelegde cijfers en is er onduidelijkheid over wat nu precies voorligt bij deze aanvraag, zo deelde de wethouder in de informatieve raadsvergadering van 17 januari mede. Hier moet duidelijkheid over bestaan, anders kan er niet worden gestemd. 

Over enige tijd (in de huidige planning juli 2019) zal dan worden gesproken en gestemd over het  wel of niet afgeven van de gevraagde verklaring van geen bedenkingen. 

De Diemense VVD zal zich de komende tijd in dit onderwerp verdiepen, door goed te luisteren naar inwoners en deskundigen, zodat 31 januari over het voorontwerp en wellicht in juli 2019 over de definitieve verklaring van geen bedenkingen een standpunt kan worden ingenomen.

Inmiddels is een inwoner van Diemen een petitie gestart in een poging de komst van de biomassa centrale van Nuon te voorkomen.

Namens de VVD fractie,

Bert Timmer

Leave a reply

Your email address will not be published.